แบบกรอกข้อมูลการเข้าอบรม

ข้อมูลทั่วไป

v
v
v
v
v

ประเภทความพิการ
v
สิทธิการรักษาพยาบาล
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเอง